الگوی دامن فون(آموزش گام به گام همراه با تصویر)

دامن فون

الگوی دامن فون(آموزش گام به گام همراه با تصویر)

ترسیم الگوی دامن فون

الگوی دامن فون:از سری آموزش های خیاطی  ارائه شده توسط سایت سیماکده آموزش دامن فون هست که در مطلب با نحوه ترسیم الگوی دامن فون آشنا میشویم.

الگوی دامن فون
الگوی دامن فون

الگوی دامن فون:روش اول

از نقــــاط « ٨و ′ »٨در خط پهلـــو به اندازۀ دلخـــواه   حداقل ٢سانتیمتر و حداکثــــر ۶سانتیمتر) بیرون آمده نقاط « ٢٣و ٢٤» به دست می آید.

قبل از وصل خطوط   ( 23  (7′ → و  (7 →  24) طول این خطوط باید برابر ′)    (7 → 8) ٨(7′ → شود. (تصویر28-2)

 

روش دوم

الگوی دامن فون1
الگوی دامن فون1

به منظور برابر کردن گشادی (آزادی) لبه های دامن جلو و پشت، چه تغییراتی در الگو باید ایجاد کنیم؟

مرحله١

آموزش الگوی دامن فون

جهت برابر شدن اندازۀ لبه های دامن جلو و پشت، باید طول و پهنای ساسونهای جلو و پشت را یکسان کرد.
طول ساسون جلو و پشت در این مدل 12سانتیمتر شوند.

22→21   برابراست با  23 →15

از نقاط ( ′ ٨و ٨) به اندازه دلخواه بیرون آمـــده نقــاط 24و25 به دست می آید

از انتهای ساسونهای جلو و پشت نقاط ) ٢٣و٢٢) خطوط موازی با مرکزی جلو و پشت رسم کرده نقاط( 26و27)به دست می آید. (تصویر 29-2 )

الگوی دامن فون2
الگوی دامن فون2

مرحله 2

خطوط اوازمان « » 23 → 26و « »22 → 27را قیچی کنید.

ساسون های 21                     15′ →23 →15    → 22→ 21′ به طرف پهلوتا کرده سپس آنها را ببندید. (تصویر 29-2)

لبه های دامن را اوازمان (اوازمان طبیعی) داده به وسیله خطکش مخصوص لبه ها را اصلاح کنید.

مکان ساسون پشت را جابه جا کرده و نصف فاصله   3 → 13 را به دســــت آورده سپس ســـاسون جــــدید پشـــــت

28 → 29 → 30 را رسم کنید. (تصویر30-2)

خط راستای پارچه را رسم کرده سپس با در نظر گرفتن راستای پارچه، خط اریب پارچه با زاویه 45را رسم کنید.


همچنین بخوانید:


طرز کشیدن الگوی دامن فون

الگوی دامن فون3
الگوی دامن فون3

مانند روشهای قبلی به خطوط پهلو به اندازۀ دلخواه، اوازمان داده شود.

طول و پهنای ساسونهای جلو و پشت را یک اندازه کنید

یک ساسون جدید در نصف فاصله   13 →٣ رسم کنید (تصویر 31-2)   ساسون جدید پشت ′    = 32 → 31 →32

روش چهارم فون نیلوفری

sshot-10

مرحله١

در این روش، میتوانید یکی از الگوهای دامن فون را رولت کنید.

خــط 23  → ٢ در لبــــۀ دامن را تقریباً نصــــف کرده نقطۀ ٢٤به دست می آید. ازقطه ′7 به اندازه دلخواه (بستگی به مدل دارد) پایین آمده نقطه 25 به دست می آید.

مطابق شکل خطی از نقاط 24و25 رسم کرده تا در یک مکان یکدیگر را قطع کند، نقطه 26 به دست می آیـد (تصویر 32-2)

٢مرحله

ازنقطه ٢٤ قیچی کرده به اندازه دلخواه اوازمان دهید خطوط لبه و پهلوی دامن را اصلاح کنید در قسمت پشت عیناً مانند جلو عمل کنید ( تصویر33-2)

الگوی دامن فون4
الگوی دامن فون4

مرحله 3
در تمام الگوهایی که اوازمان به خطوط خارجی و داخلی الگو (اوازمان طبیعی) داده می شود، خطوط پهلو را با یکدیگر مماس کنید.

خطکش گونیا را در نقاط  ٢٤و ٢٣محل تقاطع خطوط پهلـــو و لبۀ دامن به گونه ای قرار دهید که در زاویۀ 90درجه قرار گیرد.

سپس با توجه به اندازۀ گشادی لبۀ دامن (اوازمانها) خط لبه را اصلاح کنید. (تصویر34-2)

جهت تهیه مجموعه ی کامل آموزش خیاطی کلیک کنید

منبع:اختصاصی سیماکده

جهت تهیه الگو های آماده سایزبندی شده (چاپ شده) بر روی عکس زیر کلیک کنید

الگوی خیاطی
الگوی خیاطی

 

 

درباره نویسنده

ارسال دیدگاه

*

code