آموزش گام به گام خیاطی به روش مولر

آموزش گام به گام خیاطی به روش مولر1

آموزش گام به گام خیاطی به روش مولر

آموزش گام به گام خیاطی به روش مولر 1

طریقه رسم الگوی اولیه دامن تنگ

از مهم ترین روشهای ترسیم الگو متد مولر می باشد که موسسه آلمانی میشل مولر و پسران مبدع آن است
در این متد الگو توام با سایز بندی و رسم هر الگو با

برای رسم الگوی دامن به جدول سایز بندی که با اندازه روی بدن و در صورت داشتن ایرادات

اندامی به اندازه های دقیق روی بدن نیاز داریم.

طریقه اندازه گیری دامن 

برای تمام مدلها مشخص سفارش دهنده باید با لباس زیر مناسب همان لباس اندازه گیری می شود

بعد از بستن نوار دو سانتی به دور کمر با چرخش مختصر متر دور کمر اندازه گیری می شود

شکل 1و2و3 برای اندازه گیری دور باسن در افراد نرمال متر در پشت از روی برجسته ترین قسمت

باسن و در جلو در امتداد باسن قرار میگیرد

شکل 1و2و3 اختلاف دور کمر و باسن در افراد نرمال 28 سانت می باشد.

توجه: برای افرادیکه شکم بزرگ و برجسته دارند متر در پشت از روی برجسته ترین قسمت باسن و در جلو

در امتداد باسن و از روی طلق و یا خط کش که روی برجستگی شکم گذاشته ایم رد می شود شکل 4

برای قد باسن متر از زیر نوار 2 سانتی در قسمت پشت تا برجسته ترین قسمت باسن که معمولا

این اندازه بین 22-18 سانت می باشد و در افراد نرمال برابر با ⅛ تمام قد می باشد شکل 1

برای اندازه گیری قد دامن از زیر نوار در جلو تا قد دلخواه و یا به تناسب مدل و با پوشیدن کفش باشد.

توجه داشته باشید برای افراد چاق و دارای ایرادات اندامی به 3 قد

مطالعه  اشتباهات رایج در خیاطی؟

دامن جلو و پهلو و پشت تا زمین و بدون کفش نیاز داریم.

طریقه رسم الگوی اولیه دامن تنگ

ابتدا 4 اندازه گرفته شده را در جدول مطابق شکل 9 گذاشته و 2⅟ و4⅟  اندازه های عرض بدن را بدست آورده

از نقطه 1 روی خط عمود سمت چپ کاغذ تا نقطه 2 قد باسن و قد دامن تا نقطه 3 را علامت زده و از این

نقاط 3 خط عمود به سمت راست رسم کنید خطوط کمر و باسن و لبه دامن بدست می آید از نقطه 2 روی

خط باسن تا 4 برای افراد نرمال و پارچه های نازک 2⅟ باسن بعلاوه یک سانت و افراد چاق و پارچه های

ضخیم 2⅟ باسن بعلاوه 2 سانت می شود از نقطه 4 عمودی به لبه دامن و خط کمر رسم کنید خط وسط

پشت 6 به 5 بدست می آید برای خط پهلو از 2⅟ خط باسن نقطه 7 به خط کمر و لبه دامن عمود کنید

ادامه طریقه رسم الگوی اولیه دامن تنگ

کار دامن کامل می شود. 2⅟ اختلاف کمر و باسن الگو در پهلوها و 2⅟ باقیمانده برای رسم قطر پنسهای

جلو و پشت دامن منتقل می شود نقش پنسها در الگو بای دادن فضای کافی به قسمتهای برجسته بدن می باشد

در نتیجه در قسمت پشت دامن دو پنس و در جلو یک پنس در افراد نرمال ایجاد می شود.

اختلاف کمر و باسن 14 سانت می باشد2⅟  این مقدار در پهلوها می باشد به طوریکه 9به 10 مساوی 4 سانت

در جلو و 11به 9 مساوی 3 سانت در پهلوی پشت داخل می شویم برای برجستگی باسن در پشت کمتر داخل می شویم

مطالعه  ترسیم الگوی اساس دامن تنگ

تا فضای بیشتری برای باسن باشد هلال پهلو را بوسیله پیستوله

از نقاط 12و13 که یک سانت بالاتر از نقطه 10و11 می باشد

تا نقطه 14 رسم کنید برای آزادی باسن همیشه از نقطه 7 مساوی 5-4 سانت بالا رفته

و برای هلال پهلو یک سانت از خط کمر بالا می رویم.

خط کمر جدید را بوسیله پیستوله از نقاط 12و 13 با هلال مختصر به 1و6 وصل کنید.

برای رسم پنس جلو از 13 مساوی 8-6 سانت داخل شده نقه 15 بلندی پنس جلو 10-8 سانت و قطر 2 سانت می باشد

نقطه 16و17  در ⅓ خط کمر(6و12) قرار دارد از نقطه 17 به طرفین 5/1 سانت علامت زده

پنسی به بلندیی 15 تا 13 سانت و قطر 3 سانت و از نقطه 16 به طرفین یک سانت علامت زده پنسی

به قطر 2 سانت و بلندی 13-11 رسم کنید توجه داشته باشید تمام پنسها با انحنای داخلی و بوسیله

پیستوله رسم می شود تا فضای کافی به عضله شکم و برجستگی باسن داده شود

تا بعد از دوخت دامن روی بدن بخوابد شکل10

تمام مدلهای دامن روی الگوی اولیه رسم می شود.

طریقه دوخت و برش دامن:

بعد از رسم الگو خط پهلو را چیده وسط جلو روی دولای بسته پارچه و وسط پشت روی

دولای باز یا ترکی پارچه قرار می گیرد

زاپاس پهلو 2-5/1 سنت و خط کمر یک سانت و لبه دامن 3-2 سانت می باشد

پنسها را از خط کمر تا نوک دوخته می شود بعد از دوخت زیپ رد وسط پشت درز پهلوها

دوخته می شود بعد از اتوی درزها و پنسها نوار کمری دوخته می شود

مطالعه  آموزش دوخت سارافون یقه خشت

بطوریکه قبل از دوخت کمر دامن ابتدا چرخ می شود تا قدری جمع شود و نوار کمری بصورت قدری کشیده

به کمر دامن می دوزیم پنسها روی بالشتک اتو میشود تا فرم هلالها حفظ شود،

پهلوها از کمر به پائین دوخت می شود و در آخر پائین دامن دوخت می شود.

طریقه رسم الگوی اولیه دامن تنگ

نوار کمری بطول دور کمر بعلاوه 6 سانت و عرض 8-6 سانت می باشد برای پارچه های نازک تمام نوار

کمری لائی داده می شود و پارچه ی ضخیم به 2⅟ عرض نوار لائی داده می شود

ضخامت لائی و پارچه باید متناسب هم باشد.

 آموزش گام به گام خیاطی به روش مولر

ایرادات اندامی:

1- شکم بزرگ

افرادیکه شکم بزرگ  برجسته دارند بعد از رسم الگوی اولیه پنس جلوی دامن به 2⅟  کمر منتقل می شود

و از انتهای باسن خطی بموازات خط باسن رسم کنید و اختلاف قد

دامن جلوی الگو و بدن را بعد از چیدن خط جدید بصورت روزمان مطابق شکل 11 ایجاد کنید

تا فضای کافی داده شود و لبه دامن صاف بایستد شکل 11

2- افرادیکه باسن صاف و مسطح دارند

در الگو از خط وسط پشت 2-5/1 سانت پائین آمده با هلال به پهلو وصل می کنیم شکل 12

 آموزش گام به گام خیاطی به روش مولر

3- افرادیکه کمر پهن دارند

اختلاف کمر و باسن این افراد خیلی کم می باشد و قطر پنسها کمتر می شود

در کمر پشت یک پنس و در فاصله 2⅟ کمر رسم می شود شکل 13و14

 آموزش گام به گام خیاطی به روش مولر

طریقه رسم الگوی اولیه دامن تنگ

منبع: کوک
پیگیری سفارش
لیست مقایسه