آموزش دوخت دامن ترک فانتزی

آموزش دامن ترک فانتزی

آموزش دوخت دامن ترک فانتزی 

دامن ترک فانتزی رو در این مطلب یه صورت قدم به قدم یاد مگیرید پس با این بخش از آموزش خیاطی سایت سیماکده همراه باشید.

قسمت پشت دامن ترک فانتزی

خط باسن و خطوط پهلوها را رسم می‌کنیم.نقاط 1، 2، 3 و4 را در روی باسن و خطوط اصلی پهوها رسم می‌کنیم.نقاط 1، 2، 3 و 4 را در روی خط باسن و خط پایین دامن مشخص می‌کنیم.خط 1 تا5 مساوی است با  خط 1 تا 2، وخط 3 تا 6 مساوی است با  خط 3 تا 4.

خط ترک را کشیده، وساسون پشت را داخل ترک جایگزین می‌کنیم.

نقطه 7 وسط نقطه 5 تا 2 قرار دارد.

و نقطه 8 وسط خط 6 تا 4 است.

خط 7 تا 8 خط G برای ترک پهلوها است، ومساوی باراه پارچه می‌باشد.

خطوط ترک و فرورفتگی ساسون را می‌بریم.

اطراف الگوی جدید را رولت می‌کنیم.

قسمت جلو دامن ترک فانتزی

آنچه برای پشت دامن انجام دادیم به هما نحو برای جلو انجم می‌دهیم.

خط باسن و خطوط پهلوها را رسم می‌کنیم.نقاط 1، 2، 3 و4 را در روی باسن و خطوط اصلی پهوها رسم می‌کنیم.نقاط 1، 2، 3 و 4 را در روی خط باسن و خط پایین دامن مشخص می‌کنیم.خط 1 تا5 مساوی است با 1/3 خط 1 تا 2، وخط 3 تا 6 مساوی است با 1/3 خط 3 تا4.

خط ترک را کشیده، وساسون پشت را داخل ترک جایگزین می‌کنیم.

نقطه 7 وسط نقطه 5 تا2 قرار دارد.

و نقطه 8 وسط خط 6 تا 4 است.

خط 7 تا 8 خط G برای ترک پهلوها است، ومساوی باراه پارچه می‌باشد.

منتهی ساسون در جلو دامن وجود ندارد.

5/2 سانتی ‌متر به پهلو ها اضافه می‌کنیم.

توجه: اگر پایین دامن متعادل و میزان نباشد، ترک ها را تقسیم می‌کنیم، و در پهلوی دامن ا خطوط تقسیم شده روی خط باسن، عمودهلیی به پایین دامن رسم می‌کنیم، تا خط G(گرین) الگو را پیدا کنیم.

 

آموزش دوخت دامن ترک فانتزی
آموزش دوخت دامن ترک فانتزی

 

دامن ترکی یوک‌دار با حالتی کلوشی در پایین

یوک: عبارت است از برش دادن قسمتی از الگو،و تغییر دادن آن، که به عنوان تزیین به کار می‌رود.

الگوی اساس دامن را می‌کشیم.

مرحله اول

از سمت چپ کاغذ الگو،دو خط عمود بر هم رسم می‌شود.

ابتدای خط نقطه 1 می‌شود.

ازنقطه 1 به اندازه بلندی باسن به سمت پایین آمده،نقطه 2 بدست می‌آید.

ازنقطه 1 به اندازه قد دامن به سمت پایین آمده، نقطه 3 بدست می‌آید.

نقاط 1و2و3 به سمت راست گونیا می‌شود.

خطوط گونیا شده از نقطه 1،2و3 به ترتیب خط راهنمای کمر، باسن و لبه دامن است.

خط 1 تا 3 خط مرکزی پشت نامیده می‌شود.

 

دامن ترک فانتزی
دامن ترک فانتزی

 

همچنین بخوانید:

طرز رسم 3 مدل الگوی دامن ترک

دامن کلوش ( الگوی انواع دامن کلوش

 

 

مرحله دوم

از نقطه 2 به اندازه 1/2 دور باسن به اضافه (5/0تا 5/1 سانتی‌متر) به سمت راست علامت زده می‌شود.

توجه:مقدار اضافه شده برای آزادی دامن است.

دور باسن (85_97)+(5/0 سانتی‌متر)

دور باسن(98_112)+(1 سانتی‌متر)

دور باسن(113_137)+(5/0 سانتی‌متر)

نقطه 4 را به سمت بالا و پایین گونیا می‌شود.در خط کمر نقطه 5 و در خط لبه دامن نقطه 6 بدست می‌آید.

خط(6،4،5) خط مرکزی جلو می‌باشد.

از نقطه 2 روی خط باسن به اندازه‌ی 1/2 خط 2 تا 4 به اضافه(5/0تا5/1 سانتی‌متر) به سمت راست علامت زده می‌شود.نقطه 7 بدست می‌آید.

قابل ذکر است اندازه(5/0 تا 5/1 سانتی‌متر) مطابق با آزادی دامن در خط 2 تا 4 می‌شود.

نقطه 7 را به سمت پایین گونیا کنید و نقطه 8 علامت زده می‌شود.

توجه:اندازه‌های اضافه شده در رسم خط پهلو بستگی به فرم اندام دارد.

 

الگوی دامن ترک فانتزی
الگوی دامن ترک فانتزی

 

مرحله سوم

الگوی پشت

از نقطه 1 روی خط کمر به اندازه 1/4 دور کمر به اضافه(25/4 سانتی‌متر) به سمت راست علامت زده می‌شود.

از نقطه 9 به اندازه 25/1سانتی‌متر به سمت بالا علامت زده می‌شود.نقطه 10 بدست می‌آید.

مشاهده  آموزش دوخت کت زنانه و مردانه

نقطه 1 به نقطه 10 با خط‌کش منحنی وصل می‌شود.

به وسیله خط‌کش منحنی نقطه 10 به 7 وصل می‌شود.

 

آموزش الگوی دامن ترک فانتزی
الگو دامن ترک فانتزی

 

الگوی جلو دامن ترک فانتزی

از نقطه 5 روی خط کمر به اندازه 1/4 دور کمر به اضافه (25/2 سانتی‌متر) به سمت چپ علامت بزنید.

از نقطه 11 به اندازه (25/1 سانتی‌متر) به سمت بالا علامت بزنید.نقطه 12 بدست می‌آید.

نقطه 12 را به 5 با خط‌کش وصل کنید.

به وسیله خط‌کش منحنی نقطه 12 را به 7 وصل کنید.

مرحله چهارم

رسم پنس پشت

اندازه خط 1 تا 10 را تقسیم بر 3 کنید، نقاط 13 و 14 بدست می‌آید.

از نقطه 13 به طول(14 سانتی‌متر) به سمت پایین گونیا کنید، نقطه 15 به دست می‌آید.

از دو طرف نقطه 13(1 سانتی‌متر) علامت بزنید.نقاط 17 و17’ بدست می‌آید.

ایم نقاط را با خط‌کش به نقطه 15 وصل کنید.از دو طرف نقطه 14 نیز(1 سانتی‌متر)علامت بزنید  و نقاط 18 و18’ بدست می‌آید.

این نقاط را با خط‌کش به نقطه 16 وصل کنید.

رسم پنس جلو دامن ترک فانتزی

اندازه 5 تا 12 را تقسیم بر 3 کنید، نقطه 19 به‌دست می‌آید.

از نقطه 19 به طول 10 سانتی‌متر به سمت پایین گونیا کنید، نقطه 20 به‌دست می‌آید.

از دو طرف نقطه 19(1سانتی‌متر)  علامت بزنید.

نقاط 21 و21’ بدست می‌آید.

این نقاط را با خط‌کش به نقطه 20 وصل کنید.

 

آموزش الگوی دامن ترک فانتزی
آموزش الگوی دامن ترک فانتزی

همچنین بخوانید:

الگوی دامن شلواری

 

 

مرحله پنجم

بعد از رسم الگو، خطط راستا را موازی با خط مرکزی جلو وپشت رسم کنید.

نقاط موازنه را در چند نقطه روی خط پهلوی دامن علامت بزنید.

الگوی جلو و پشت را از خط پهلو مطابق علائم برش قیچی کنید.

 

آموزش الگو دامن ترک فانتزی
آموزش الگو دامن ترک فانتزی
مرحله ششم

اصلاح خط کمر

برای اصلتح خط کمر ابتدا پنس هارا به سمت خط پهلو ببندید.

(هنگام بستن در انتهای پنس ها حجم ایجاد می‌شود.برای مسطح کردن الگو،کاغذ را از انتهای پنس ها تا کنید.)

حال با استفاده از خ‌کش  منحنی یا پیستوله مطابق شکل از نقطه 10 تا( 2 سانتی‌متر)مانده به نقطه 1 خط منحنی کمر را رسم کنید.

در الگوی جلو نیز مطابق پشت از نقطه 12 تا 2 سانتی‌متر مانده به نقطه 5 خط منحنی کمر را رسم کنید.

توجه: 2 سانتی‌متر عنوان شده به این علت است که خطوط مرکزی جلو و پشت در تقاطع خط کمر و خط مرکزی جلو پشت گونیا باشد.

مرحله هفتم

سجاف زیپ

با توجه به اینکه اندازه دور کمر از باسن کوچکتر است و امکان پوشیدن(دامن)به خطر اختلاف کمر با ابسن نمی‌باشد به این دلیل لازم است فاصله بین خط کمر تا باسن را بصورت شکاف باز بگذاریم و زیپ بدوزیم.

مکان زیپ نسبت به مدل می‌تواند در پهلو، پشت یا جلوی دامن باشد.

از نقطه 1 روی خط مرکزی پشت به اندازه ی طول زیپ علامت بزنید.

از نقطه 1 و22 (5/2 سانتی‌متر) به سمت چپ علامت بزنید.

نقاط 23 و 24 را به هم وصل کنید.

 

آموزش دامن ترک فانتزی
آموزش دامن ترک فانتزی

 

خطوط عمودی را از نقاط شکل داده شده یوک تا پایین ادامه‌ می‌دهیم.

نقاط موازنه را در نیمه طول دامن مشخص می‌کنیم.

ساسون های کمر را تا خط یوک ادامه می‌دهیم.

یوک: یوک را از الگو جدا و قیچی می‌کنیم.

سپس اطراف 4 ترک را رولت می‌کنیم.

به پهلوهای ترک ها 7 سانتی‌متر اضافه می‌کنیم، و آنها را به خط موازنه وصل می‌کنیم.

توجه: می‌توانیم دامن را در بی‌راه ببریم.

 

آموزش دامن ترک فانتزی
آموزش دامن ترک فانتزی

 

فیلم آموزش دوخت دامن ترک فانتزی

فیلم آموزش دوخت دامن ترک فانتزی

منبع:سایت آموزش خیاطی سیماکده

4.7/5 - (4 امتیاز)
سیماکده
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *