آموزش کت دامن یقه آرشال فانتزی

آموزش کت دامن یقه آرشال فانتزی

آموزش کت دامن یقه آرشال فانتزی

ابتداالگوی بالاتنه رابدون دگمه خوررسم نماییدوازخط کمر5سانت بالارفته ویقه را(یقه هفت هلال)راطراحی نماییدساسون زیرسینه رارسم نمایید درالگوبعدازبرش خط کمرادامه ساسون درالگوی شماره3 بسته می شودوازنوک سرشانه10الی12سانت پایین آمده وبرش عصایی را بکشید

آموزش کت دامن یقه آرشال فانتزی
آموزش کت دامن یقه آرشال فانتزی

الگوی بالاتنه پشت رارسم نمایید ادامه ساسون درالگوی شماره5 بعدازبرش کمربسته شود ازالگوی کامل اولیه بالاتنه کانال استفاده نمایید.

آموزش کت دامن یقه آرشال فانتزی
آموزش کت دامن یقه آرشال فانتزی

خط شکست یقه رارسم نمایید درامتدادخط شکست8تا10 سانت راادامه دهید خطی عمودبرخط 8تا10سانت رسم نماییدبصورتیکه زاویه قایمه ایجادشودبرای پهنای یقه 7الی8سانت فضادرنظربگیریدطبق الگو یقیه راطراحی نمایید

آموزش کت دامن یقه آرشال فانتزی
آموزش کت دامن یقه آرشال فانتزی

آستین راطبق الگوی داده شده رسم نمایید می توانیدازالگوی آستین دوتکه کانال نیزاستفاده نمایید

آموزش کت دامن یقه آرشال فانتزی
آموزش کت دامن یقه آرشال فانتزی

برای تاپ زیرکت الگوراازخط سینه نیازداریم ازخط سینه 5سانت بالارفته وبه صورت هلال به پهلووصل نمایید برای گرفتن لقیه بالای تاپ خطی درادامه ساسون رسم کنیدوبه صورت پنس 3سانت لقی می گیریم

برای پشت تاپ ازخط سینه برش می زنیم اگرپارچه غیرکشی بود3سانت برای زیپ نیازی نمی باشدوازالگوی پایه پارچه های کشی که درکانال است استفاده می نماییم

آموزش کت دامن یقه آرشال فانتزی

نکته1:

الگوی آستین را میتوانید از الگوی 2 تکه استفاده نمایید.

نکته2:

تکه های یقه را طبق مدل یکی یکی آماده ولایه بچسبانید از داخل دوخته برگردانید وروی یکدیگر تا یقه کامل آماده شود و سپس به بالاتنه وصل نمایید.

کت دامن 2.5 متر ساتن 50 سانتی متر

1-برش 1 رابه 2 وصل نمایید وبرای یقه سجاف در اوردی بالاتنه اماده را به برش شماره 3 وصل کنید

2- ساسون بالاتنه پشت را بدوزید وبه برش 5 وصل نماید سر شانه ها رو وصل کنید.

3- یقه اماده شده را لای سجاف یقه گذاشته وتا پشت گردن وصل نمایید.

مطالعه  رسم الگوی فون با برش و دوخت آن

4-آستین ها را وصل نمایید تکه های آماده شده که قد آن 7 وپهنای آن 5 سانتی متر میباشد را از طریق مدل که ردیف 1بین برش بالاتنه و2 ردیف دیگر را روی تکه شماره 3 و 5 به ترتیب وصل نمایید وسپس روی آن را با نوار تزئیینی بدوزید.

5- برای تاپ: ابتدا ساسونها را دوخته وسپس برای یقه جلو وپشت سجاف دراورده وان را وصل کنید.

6- پهلوها وزیپ را بدوزید

7- برای دامن ساسون ها پهلوها وزیپ را بدوزیرد وکری دامن را وصل کنید سپس در انتها پایین دامن را پس دوزی نمایید.

 

لطفا به این مطلب رای دهید

ارسال دیدگاه

*

code

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها