جدیدترین آموزش دوخت لباس عروس بچه گانه

جدیدترین آموزش دوخت لباس عروس بچه گانه

آموزش دوخت لباس عروس بچه گانه

آموزش دوخت لباس عروس بچه گانه:امروز با یکی دیگه از سری آموزش خیاطی در خدمت شما عزیزان هستیم پس تا انتها با ما همراه باشید.

الگوی اولیه بالاتنه قسمت جلو

آموزش دوخت لباس عروس بچه گانه
آموزش دوخت لباس عروس بچه گانه

 

الگوی اولیه بالاتنه قسمت پشت

آموزش دوخت لباس عروس بچه گانه
آموزش دوخت لباس عروس بچه گانه

این دو الگو در آموزش های ابتدایی سایت ارائه شده اند ولی برای اینکه نخوان دنبالش بگردین دوباره گذاشتم

پیراهن عروس قسمت جلو

آموزش دوخت لباس عروس بچه گانه
آموزش دوخت لباس عروس بچه گانه

ابتدا الگوی اولیه بچه گانه را رسم کنیدسپس ازخط کارور 2 سانت داخل شده و ازخط سینه 2 سانت بالارفته و این دو خط را به یکدیگر هلال می کنیم قد بالاتنه را تا کمر رسم کنید.

آموزش دوخت لباس عروس بچه گانه
آموزش دوخت لباس عروس بچه گانه

همچنین بخوانید:

دوخت لباس بچگانه مدل هاله

پیراهن عروس قسمت پشت

الگوی پشت بالاتنه بچه گانه رارسم کرده سپس ازخط کارور درخط مرکزی پشت 2سانت پایین آمده وبه حلقه به صورت هلال رسم کنیددرخط مرکزی پشت 3سانت برای زیپ درنظربگیریدبه خاطراینکه بچه دارای شکم بوده قسمت پشت بالاتنه درخط کمرممکن است بلندترشودمی توانید2سانت ازقدبالاتنه کوتاه کرده ولی خط پهلوهیچ تغییری نمی کند.

لباس عروس قسمت آستری دامن

آموزش دوخت لباس عروس بچه گانه
آموزش دوخت لباس عروس بچه گانه

 

الگوی آستری دامن الگوراطبق دامن نیم کلوش که آموزش دادیم رسم نماییددراین دامن به خاطراینکه پارچه دامن خیلی نازک است آستری رایک تکه برش بزنیدودامن های رویه درقسمت کمریکجاوصل نماییداین کارباعث می شودکه دامن بدون اینکه ازژپون استفاده شودپف لازم راداشته باشد.

آموزش دوخت لباس عروس بچه گانه
آموزش دوخت لباس عروس بچه گانه

لباس عروس

الگوی دامن های رویی قددامن راتقسیم بر3 کرده طبقه اول یک سوم قددامن می باشد وطبقه دوم دوسوم قددامن وطبقه سوم یک قدکامل دامن می باشد اگرازحریری استفاده می کنیدکه کمی ضخامت بیشتری داردمی توانیدطبقات را(دوم وسوم)راروی آستری وصل کنیدبه شرط اینکه طبقات دوم وسوم ازدامن طبقه اول 5تا7سانت بلندترباشد.

مطالعه  آموزش کشیدن الگوی سارافون بچه گانه

پیراهن عروس

 لباس عروس بچه گانه
لباس عروس بچه گانه

برای قسمت چین روی بازووسینه می توانیدمستطیلی برش بزنیدبه اندازه دورتادوربدن درقسمت بازو سپس این مستطیل رادولاکرده وبدوزید برگردانیدوبعدازاتوکاری درز ودوخت کامل بالاتنه آن رابه صورت تزیینی روی لباس وصل نمایید ودرقسمت خط مرکزی پشت درقسمت زیپ بدوزید یک روش دیگراین است که می توانیدبه حلقه پشت وصل نمایید.

طریقه دوخت:اگرازپارچه توریاحریراستفاده می کنید برای قسمت بالاتنه آستری راازساتن سبک برش زده ورویه راازحریریاتوراستفاده نمایید.بالاتنه راآسترکشی کنیدسپس بعدازوصل طبقات دامن بالاتنه رابه دامن وصل نماییدوسپس زیپ رادرخط مرکزی پشت بدوزید سجاف های خط سینه رابدوزید قبل ازدوخت سجاف بندلباس راآماده کرده وبین سجاف ورویه قراردهید.

مقدارپارچه موردنیاز برای این مدل 2تا2/5مترتوریاحریر -1 مترآستری

برای تهیه مجموعه کامل الگوی چاپ شده سایزبندی بر روی عکس زیر کلیک کنید

الگوی خیاطی
الگوی خیاطی

مدرس : خانم اکرم حسینیان راد

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها