آموزش الگوی اساس بالاتنه بچه گانه

بالاتنه بچگانه

آموزش الگوی اساس بالاتنه بچه گانه

آموزش اساس بالاتنه بچه گانه

آموزش اساس بالاتنه بچه گانه
آموزش اساس بالاتنه بچه گانه

اساس بالاتنه بچه گانه

امروز بایکی دیگه از سری آموزش های خیاطی درخدمت شما عزیزان هستیم.

الگوی اولیه بالاتنه بچه گانه قسمت جلو

اندازه های موردنیازبرای طراحی الگوی بالاتنه

1-دورگردن

2-سرشانه

3-کارورجلو

4-کارورپشت

5-دورسینه

6-دورباسن

7-دورکمر

8-قدلباس

 

 

 

طریقه رسم الگوی بالاتنه جلو: کادری به اندازه قدلباس وعرض یک چهارم دورباسن به علاوه 1 رسم می کنیم 1-ابتداازبالای کادربرای اندازه دورگردن 5تا5/5 یا یک پنجم دورگردن به سمت چپ رفته وسرشانه راباشیب 3سانت رسم می کنیم 2-برای بدست آوردن خط سینه ابتداقدبالاتنه رااندازه زده وخطی روی کادربه صورت افقی رسم می کنیم که خط کمرنام داردبین خط شانه وخط کمرراتقسیم بردوکرده خط سینه بدست می آید. 3-بین خط سینه ونوک سرشانه راتقسیم بردوکرده خط کاروربدست می آید. 4-روی خط کارور یک دوم کارورجلوراعلامت زده ازسرشانه به کاروروصل می کنیم. 5-روی خط سینه یک چهارم دورسینه به علاوه 1 رااندازه زده وازخط سینه به باسن وصل می کنیم.

الگوی اولیه بالاتنه بچه گانه قسمت پشت

آموزش اساس بالاتنه بچه گانه2
آموزش اساس بالاتنه بچه گانه2


همچنین بخوانید:رسم الگوی بالاتنه قسمت پشت همانندجلوی لباس می باشدبااین تفاوت که گودی گردن پشت2سانت بوده ودرقسمت کارور یک دوم کارورپشت راعلامت می زنیم شیب سرشانه پشت هم نیم سانت کمترازقسمت جلومی باشد.

الگوی اولیه آستین بچه گانه
الگوی آستین بچه گانه

برای رسم الگوی آستین بچه گانه به سه اندازه نیازمندیم 1-قدآستین 2-دورمچ دلخواه 3-دربعضی مواقع دوربازو طریقه رسم الگو:ابتداکادری به اندازه بلندی حلقه دربالاتنه وقدآستین رسم می کنیم ازقسمت دولای بازآستین که زیردست آستین است ازبالای کار8تا12سانت پایین آمده وخطی به بالای آستین(دولای بسته وصل می کنیم)این خط رابه چهارقسمت مساوی تقسیم می کنیم از یک چهارم قسمت بالا 1سانت بالارفته وازیک چهارم زیردست 1سانت پایین آمده واین نقطه هارابه صورت هلالی به یکدیگروصل می کنیم(مطابق شکل)ازقسمت پایین آستین یک دوم دورمچ دلخواه به سمت چپ رفته وخط زیردست رارسم می کنیم.

طریقه رسم ساسون درالگوی لباس بچه گانه(دخترانه)
طریقه رسم ساسون درالگوی لباس بچه گانه(دخترانه)

برای ساسون پهلوازخط کمر1/5سانت داخل شده ویک خط رابه سینه وخط دیگررابه باسن رسم می کنیم برای رسم ساسون بزرگ ازخط سینه 7تا8 سانت به سمت پهلورفته روی خط کمرهم به همین اندازه و10سانت پایین ترازخط کمرهم 7تا8سانت به سمت پهلورفته ویک خط صاف رسم می کنیم درخط کمرعمق کل ساسون را2سانت درنظربگیرید.برای کنترل کمرلباس فاصله های بین ساسون هارااندازه زده این اندازه نبایدکمترازدورکمربچه باشد (این الگوی بالاتنه بچه گانه الگوی اصلی می باشدکه شمابرای لباس های گشادبایدبه پهلوهااضافه کنیدکه درمدل های بعدی توضیح داده خواهدشد.

رسم ساسون پشت بالاتنه
رسم ساسون پشت بالاتنه

ساسون پشت هم مثل ساسون جلورسم می شوداگرخواستین این بالاتنه رابرای یک پیراهن استفاده کنیدازخط کمر2سانت پایین آمده وخط برش راتعیین کنید.

امتیاز
به این مقاله چند ستاره میدهید؟
[2.9امتیاز از مجموع]

درباره نویسنده

ارسال دیدگاه

*

code