ایراد و اشکالات اندامی

ایرادات اندامی

ایراد و اشکالات اندامی

تشخیص ایرادهای اندامی

ایراد اندامی:در این بخش مجله اینترنتی سیماکده به آموزش تشخیص ایرادهای اندامی پرداخته ایم.

برای تشخیص ایراد های اندامی می توان وسط پیش تا زمین، وسط پشت تا زمین و پهلو تا زمین را اندازه می گیریم.

مثلا اگر قد از کمر تا زمین در وسط پیش  100

      اگر قد از کمر تا زمین در وسط پشت  100

     اگر قد از کمر تا زمین در  پهلو          101

باشد ( همیشه پهلو 1/5 – 1 بلندتر است ) فرد دارای اندام نرمال است ولی اگر اندازه های (پیش، پهلو و پشت) به ترتیب (102، 101 و 99) باشد، نشان می دهد که شخص شکم بزرگ و باسن تخت دارد.

ایراد اندامی
ايراد اندامي در طراحي لباس

اشکالات اندامی

رفع ایرادهای اندامی با خیاطی

در اینصورت به ترتیب زیر عمل کنید:

1-     الگوی پیش، گونیایی با خط وسط جلو خطی رسم کنید که از زیر پنس بگذرد، سپس این خط و یکی از پاهای پنس را قیچی کنید.

2-     قسمت پایین الگو را روی کاغذ دیگری بچسبانید و خطی در امتداد خط وسط پیش به سمت بالا رسم کنید. سپس 2 سانتی متر بالا رفته و خطی موازی با قسمت پایین دامن رسم کرده تکه یک بالا را روی این خط قرار دهید ، تکه دوم را طوری قرار دهید که از یک طرف کنار تکه اول و از طرف دیگر مماس بر خط پهلوی تکه پایینی باشد در اینصورت پنس کمی بزرگتر می شود مقدار اضافه شده به پنس را اندازه گرفته و آن را از خط پهلو رد کنید.

پشت : 1- گونیایی با خط وسط پشت خطی رسم کنید که از زیر پنس بگذرد، سپس این خط و یک پای پنس را قیچی کنید.

2- روی قسمت پایین دامن از خط وسط پشت 1 سانتی متر پایین آمده و خطی افقی رسم کنید، سپس تکه یک قسمت بالا را روی 1 سانتی متری پایین آمده قرار دهید و تکه دوم را طوری قرار دهید که از یک طرف کنار تکه اول و از طرف دیگر مماس بر خط پهلوی تکه پایین باشد در اینصورت مقداری از پنس کم می شود که با توجه به تخت بودن  باسن کوچکتر شدن ساسن منطقی تر است.

ایرادات اندامی

موضوعی که در این بحث وجود دارد این است که برای رسم و دوخت برخی الگوهای خاص باید چه کرد؟

مثلا برای خانم هایی که جثه بزرگتری دارند و یا خانم های باردار که شکم بزرگتری دارند.

در ادامه این مقاله بدنبال بررسی این گونه مشکلات در طراحی و دوخت لباس های شما هستیم تا با استفاده از این آموزش ها توانایی دوخت انواع لباس ها را برای خود و نزدیکانتان داشته باشید. در ادامه با معرفی موردی و بررسی آنها با شماییم :

ایراد اندامی شکم بزرگ و برجسته:

قد جلوی دامن این افراد بزرگتر از حد نرمال می باشد و برای جبران ابتدا پنس جلو به 2/1 کمر منتقل می شود. از انتهای پنس جدید به لبه دامن  عمود رسم کرده و از انتهای پنس، خطی به موازات باسن رسم می کنیم. این خط از وسط جلو تا پهلو برش می شود. اختلاف قد دامن جلوی الگو و بدن با ایجاد اوزمان در نقطه K جبران و از قسمت پهلو لبه دامن 1-5/0 سانت خارج شده و به خط پهلو وصل می شود. با دادن اوزمان طولی و عرضی ، فضای کافی به قسمت برجسته داده تا از کشیده شدن جلوی دامن به بالا جلوگیری شود.

افرادی که خیلی شکم برجسته دارند، قطر پنس در اثر اوزمان زیادتر می شود که به صورت 2 پنس از 3/1 کمر رسم می شود و ساسون هابه طرف داخل هلال می شود.

 

اشکالات اندامی
اشکالات اندامی

توجه: برای افرادیکه کمی شکم دارند ، فقط از برش عرضی استفاده می شود.

شکم بزرگ و کمر پهن:

اختلاف دور کمر و باسن این افراد کم یا نزدیک بهم می باشد. در نتیجه ممکن است در خط کمر، پنس ایجاد نشود. برای جبران از 2/1 کمر تا لبه دامن، خط عمودی رسم می کنیم و خط را چیده الگو به دو قسمت تقسیم می شود و درخط کمر اوزمان کافی می دهیم و 2/1 این مقدار را در لبه دامن داده، 2 ساسون به فاصله 3/1 کمر و به قطر 2/1 مقدار اوزمان را رسم می کنیم. خط کمر جدید و لبه دامن را رسم می کنیم. همانند شکل زیر :

 

اشکالات-اندامی
ایراد اندامی

باسن بزرگ و برجسته تر از حد نرمال:

بعد از رسم الگو از انتهای پنس خطی به موازات خط باسن بزرگ رسم می کنیم. با چیدن این خط الگو به دو قسمت تقسیم می شود. در وسط پشت اختلاف قد دامن وسط پشت الگو  و بدن  به صورت اوزمان داده و در قسمت پهلو 2/1 این مقدار را اوزمان می دهیم. با برش سمت چپ ساسون خط وسط پشت الگوی شماره 1 و 2 را در یک راستا قرار می دهیم. از انتهای پنس تا لبه دامن عمود رسم می کنیم. در لبه دامن اوزمان 1-2 سانت می دهیم و قسمت پهلوی لبه دامن 1 سانت خارج می شویم.

رفع ایرادات اندامی
رفع ایراد اندامی

به باسن بزرگ وصل می کنیم. برای قسمت جلو از پهلو تا وسط جلو؛ از انتهای پنس خطی به موازات خط باسن رسم می کنیم با چیدن این خط از پهلو، به طوری که در وسط جلو از هم جدا نشود و در قسمت پهلو اوزمانی برابر با قسمت پهلوی پشت می دهیم تا پهلوی جلو و پشت یکسان شود. قطر پنس جلو مقداری کم می شود و قطر پنس پشت اضافه می شود.

هیکل های غیر قرینه:

برای افرادی که هیکل قرینه ندارند و یک پهلوی آنها برجسته تر از پهلوی دیگر می باشد، حتما الگوی کامل جلو و پشت آنها را رسم کرده و در الگوی  جلو انتهای ساسون  سمت چپ  را به انتهای ساسون  سمت راست روی خط باسن وصل می کنیم. خط را چیده و اختلاف قد پهلوی چپ و راست بدن را به صورت اوزمان داده و برای آزادی باسن در این قسمت 1-5/0 سانت خارج می شویم و هلال پهلو را دوباره رسم کرده و در سمت چپ الگو، 1-5/0 سانت از خط باسن داخل می شویم و پهلو را دوباره رسم می کنیم، این کار باعث می شود تا 5-1/0 سانتی که خارج شده ایم؛ جبران شود.

در الگوی پشت دامن مانند جلو عمل می شود با این تفاوت که سمت چپ الگو اوزمان داده می شود.

 اشکالات-اندامی
اشکالات اندامی

 

توجه: برای این افراد حتما قد پهلوی چپ و راست بدن را اندازه بگیرید و یادداشت کنید. الگو جلو و پشت یک بار از یک لای پارچه برش داده می شود.

باسن صاف و مسطح:

افرادی که دارای باسن صاف هستند، پشت دامن آن ها حالت گشادی دارد. برای رفع این مشکل، قطر ساسون ها را کم کرده و باقیمانده را از پهلوها داخل می دهیم و دوباره پهلو را با هلال کم رسم می کنیم.

 

ایرادات اندامی
ایراد اندامی-اشکالات اندامی

 

برای افرادیکه  باسن خیلی صاف دارند یک پنس در 2/1 کمر پشت رسم کرده و از نقطه 6 مقداری به پائین علامت زده و خط کمر جدید را بکشید تا الگوی بهتری داشته باشید و لباس مناسب تری تهیه کنید. این ابعاد را نیز می توانید مورد استفاده قرار دهید : 5=ج6 به 6=1 تا 5/0 سانت.

کمر گود و فرو رفته:

ایرادات اندامی
ايراد اندامي در طراحي لباس

بعد از رسم الگوی اولیه دامن ،خط باسن از وسط پشت تا پهلو را چیده و اختلاف قد دامن پشت روی الگو و بدن را روی هم بیاورید. در نتیجه خط وسط پشت گودمی شود که دوباره خط صاف پشت را رسم کرده و مقدار فضای ایجاد شده را از پهلو به داخل بدهید و دوباره پهلو را رسم کنید.

رفع عیب شکم بزرگ

افرادیکه در پهلوها ماهیچه دارند:

قد دامن پهلوی این افراد بیشتر از حد نرمال می باشد و برای جبران اختلاف قد پهلوی الگوی دامن و بدن از نقطه 7 خط باسن جلو و پشت را تا وسط جلو و پشت چیده، یک سمت ساسون را هم چیده و اختلاف را در نقطه 7 به وسیله اوزمان ایجاد می کنیم .

ایرادات اندامی
ايراد اندامي در طراحي لباس

با این کار مقداری از قطر پنس کم می شود. در وسط جلو و پشت فضای ایجاد شده را از پهلوها داخل نموده و پهلوها را با هلال بیشتر رسم کنید، همچنین پنس ها با هلال داخل کشیده می شوند.

امیدواریم با استفاده از این مقاله بتوانید پاسخ همه سوالات خود را در زمینه مشکلات موجود در دوخت انواع لباس های بدست بیاورید. تمام تلاش تیم ما در هنرمادر آموزش خیاطی به بهترین راه ممکن و آموزش دوخت همه چیز به شما خانم های محترم و مخاطبین عزیز است. با ادامه مقالات آموزشی ما در پست های بعدی همره باشید.

منبع: www.mhoshyar.ir

ایراد و اشکالات اندامی
(3) رای، میانگین: 5

ارسال دیدگاه

*

code

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها