آموزش مانتو پاییزه

آموزش مانتو پاییزه

آموزش مانتو پاییزه

آموزش مانتو پاییزه:ابتداالگوی بالاتنه رادرقدمانتورسم کنیدبرای این مانتو دگمه خورنیازنمی باشدمی توانیدازسجاف دگمه مخفی ویاقزن برای جلوی مانتواستفاده نماییدطبق الگوی بالابرای قسمت یقه 8سانت پایین آمده ابتداهلال یقه رارسم کنیدسپس 2سانت داخل شده 5سانت پایین می آییم ویقه راطراحی می کنیم

آموزش مانتو پاییزه
آموزش_مانتو_پاییزه

ازنوک سرشانه 10الی12 سانت پایین آمده (خط کارور)برش عصایی رارسم می کنیم

آموزش مانتو پاییزه 1
آموزش_مانتو_پاییزه 1

لقی حلقه راکه 3سانت می باشدرارسم کنید

آموزش مانتو پاییزه2
آموزش_مانتو_پاییزه 2

ازخط کمربرای برش شماره یک 5سانت پایین آمده ازخط مرکزی10سانت پایین آمده واین دونقطه رابه هم وصل می کنیم(برش 1 و5) برای برش کنارمانتوفاصله ساسون زیرسینه تاخط پهلوراتقسیم بر2 کرده وخطی تاباسن وازقسمت بالاتاحلقه می کشیم ازقسمت باسن 2سانت به سمت چپ رفته وبرش راترمیم می کنیم ازروی خط برش عصایی 5تا7سانت ازباسن پایین آمده وبه یکدیگروصل می کنیم برای راحتی دوخت می توانیم این خط راتاپهلوی سمت چپ ادامه دهیم برش 2 و3و4

آموزش مانتو پاییزه 3
آموزش_مانتو_پاییزه 3

براش های جداشده مانتو که برش 3و4 رامی توان به یکدیگردرالگووصل کرد تاروی پارچه برش نداشته باشدفقط دوخت کمی مشکلترمی شود

آموزش مانتو پاییزه4
آموزش_مانتو_پاییزه 4

آموزش مانتو پایزه

تصویر پایین آموزش برش دونوع سجاف می باشدکه درسجاف جداقسمت جلوی لباس 1 سانت جادوخت درنظرگرفته وبه آن سجاف می دوزیم ولی درسجاف سرخود قسمت خط مرکزی روی دولای بسته قرارمی گیردودیگرنیازی به دوخت دوباره نمی باشد طریقه برش سجاف ها درتصویربالانشان داده شده است

آموزش مانتو پاییزه 5
آموزش_مانتو_پاییزه 5

قسمت پشت مانتو رااگرمایل بودیدکه مانتوکمی آزادترباشد دورسینه وباسن رابه علاوه 1 کنیدواگرنه نیازی به اضافه کردن نمی باشدبرای جادوخت مانتودرپهلوها3سانت درحلقه 1/5سانت درسرشانه 1 سانت ودورگردن نیم سانت می باشد

آموزش مانتو پاییزه 6
آموزش_مانتو_پاییزه 6

طریقه برش سجاف یقه پشت ازسرشانه 4سانت وازخط مرکزی پشت 5تا7سانت درنظربگیرید

آموزش مانتو پاییزه 7
آموزش_مانتو_پاییزه 7

آستین راطبق الگوبرش بزنید

طریقه دوخت :برش های 1 و2و3 و4و5 رابه یکدیگروصل کنیداگرپارچه ظریف است می توانیدبالایه پارچه ای یاپرشین لایه کوبی کنید سجاف یقه جلورابدوزید ساسونهای پشت وسجاف یقه پشت رابدوزید سرشانه هارابه یکدیگروصل نمایید پس پهلوهارابدوزید درانتها آستین رادرحلقه وصل کنید

آموزش_مانتو_پاییزه 8
آموزش مانتو پاییزه 8

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را در رابطه با این بخش از آموزش خیاطی را برای ما ارسال نمایید

آموزش مانتو پاییزه
(1) رای، میانگین: 5

ارسال دیدگاه

*

code

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها