الگوی بالاتنه و آستین
الگوی آماده بالاتنه و آستین
الگوی بالاتنه و آستین
الگوی آماده بالاتنه و آستین

الگوهای بالاتنه وآستین ازسایز 36 تا 54 بوده دارای جدول سایزبندی وفیلم آموزش استفاده ازالگوها که فیلم برای شما ارسال خواهدگردید