آموزش خیاطی
آموزش خیاطی

مجموعه آموزش خیاطی خانم سیما عمرانی

آیا می دانید که بسیاری از خانم ها با یاد گرفتن خیاطی توانسته اند برای خود کارگاه های خیاطی ایجاد کنند که نه تنها برای خودشان ایجاد کار و اشتغال کرده اند بلکه برای بسیاری از خانم های بیکار دیگر نیز فرصت اشتغال و درآمدزایی را بوجود آورده اند