دوخت دامن

دامن تنگ کوتاه

ترسیم الگوی اساس دامن تنگ

ترسیم الگوی اساس دامن تنگ الگوی اساس دامن تنگ اندازه های مورد نیاز: دور کمر        72سانتیمتر دور باسن      96سانتیمتر بلندی باسن    20سانتیمتر قد دامن         65سانتیمتردر گوشۀ کاغذ دو خط عمود برهم به وسیلۀ گونیا رسم کرده نقطه 1 به دست می آید. »از نقطه 1به اندازۀ ...
0