الگو شناسی

شماره-1-1

الگوشناسی

الگو شناسی الگوشناسی الگو شناسی یکی از مباحث مهم خیاطی شناخت علائم و خطوط راستای الگوها است . هر طرحی می تواند خطوط راستای مربوط به خودش را داشته باشد . در این قسمت ابتدا با شناخت علائم و علامت … ادامه مطلب
پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها