آموزش اگوی یقه آرشال

الگوی یقه آرشال

الگوی یقه آرشال در بسیاری از مهمانیهای عصر کت و دامن هایی را میبینیم که بسیار خوش فرم و شیک هستند.در این مبحث سیماکده سعی میکند الگوی یکی از آنها را بطور کامل شرح دهدو راهنمایی هایی برای الگو های مشابه ...
0