آموزش شلوار بارداری

آموزش شلوار بارداری

آموزش شلوار بارداری

آموزش شلوار بارداری

آموزش شلوار بارداری:امروز بایکی دیگه از سری آموزش های خیاطی در خدمت شما عزیزان هسیم تاانتهای این آموزش با ما باشید.

طرز کشیدن وبرش زدن الگو

مستطیلی به قدشلواربعلاوه5سانت وعرض یک چهارم دورباسن بعلاوه 3سانت رسم کنید.

درقسمت پهلوی شلواربرای دوخت جیب تزیینی 5سانت ازروی خط کمربه سمت جلورفته و17سانت درخظ پهلوپایین آمده واین دونقطه رابه یکدیگروصل نمایید.

درقسمت فاق شلوارقدفاق راپایین آمده 4تا6سانت بیرون رفته وبه یک سوم قدفاق وصل کنید.

ازقسمت دمپای شلواریک دوم دمپای دلخواه به طرفین رفته (ازنقطه وسط کادر)وبه قسمت فاق وپهلوی شلواروصل کنید

آموزش شلوار بارداری
آموزش شلوار بارداری
آموزش شلوار بارداری
آموزش شلوار بارداری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بزای رسم قسمت پشت شلوارقسمت جلوراروی پارچه گذاشته وازقسمت کمردرفاق 3سانت بالارفته وبه پهلورسم می کنیم برای گشادی فاق پشت به اندازه دوبرابرفاق جلویعنی 8تا12سانت جلورفته وبه یک دوم خط فاق رسم می کنیم.

 

آموزش شلوار بارداری3

 

ازقسمت دمپای شلوار2سانت بیرون آمده ازخط زانوهم2سانت بیرون آمده واین3نقطه رابه هم وصل می کنیم

خطوط نقطه چین قرمزقسمت جلوی شلواراست که مابراساس قسمت جلوپشت شلوارراطراحی می کنیم

این کارباعث می شودکه پهلوهادرخط درزوسط پابه یک اندازه رسم شود.

برش های قسمت جلو

 

برش های قسمت پشت

آموزش شلوار بارداری

برش های پوشش روی شکم

آموزش شلوار بارداری
آموزش شلوار بارداری

با تشگر

لطفا به این مطلب رای دهید

ارسال دیدگاه

*

code

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها