خیاطی از مبتدی

آموزش گام به گام خیاطی به روش مولر 7

آموزش گام به گام خیاطی به روش مولر 7

آموزش خیاطی با روش مولر متد مولر یک روش آلمانی است که موسسه میشل مولر و پسران، مبدع آن هستند. قدمت آن نزدیک به 120 سال می‌باشد. متد مولر بر اساس آناتومی بدن رسم می‌ متد مولر یک روش آلمانی است که موسسه ...
0