اموزش خیاطی به روش مولر

آموزش گام به گام خیاطی به روش مولر 5.

آموزش گام به گام خیاطی به روش مولر 5

آموزش گام به گام خیاطی به روش مولر 5 برای رسم دامن کلوش 1 درز ابتدا طول و عرض پارچه را بر هم منطبق نموده و مطابق شکل 1 و از نقطه O تا A مساوی 2× ( 1- ) دور کمر ...
0