الگوی دامن فون
standard

الگوی دامن فون

ترسیم الگوی دامن فون از سری آموزش های خیاطی  ارائه شده توسط سایت سیماکده روش اول از نقــــاط « ٨و ′ »٨در خط پهلـــو به اندازۀ دلخـــواه   حداقل ٢سانتیمتر و حداکثــــر ۶سانتیمتر) بیرون آمده نقاط « ٢٣و ٢۴» به دست می آید. قبل از وصل خطوط   ( ۲۳  (۷′ → و  (۷ →  ۲۴) طول […]

بیشتر بخوانید