آرشیو برچسب ها : آموزش دوخت دامن،الگوی دامن،الگوی دامن فون،برش دامن،انواع دامن،ترسیم الگوی دامن فون،دامن، انواع دامن،

ترسیم الگوی دامن فون از سری آموزش های خیاطی  ارائه شده توسط سایت سیماکده روش اول از نقــــاط « ٨و ′ »٨در خط پهلـــو به اندازۀ دلخـــواه   حداقل ٢سانتیمتر و حداکثــــر ۶سانتیمتر) بیرون آمده نقاط « ٢٣و ٢۴» به دست می آید. قبل از وصل خطوط   ( ۲۳  (۷′ → و  (۷ →  ۲۴) طول […]