الگوی دامن کلوش

الگوی دامن گلوش

الگوی دامن کلوش

الگوی دامن های کلوش

دامن کلوش یکی از راحترین دامن ها برای استفاده هست که محبوبیت زیادی بین بانوان دارید هم از لحاظ زیبایی و هم از لحاظ راحتی وهم از لحاظ طرز دوخت میشه گفت یکی از بهترین دامن ها دامن کلوش هست که در ادامه آموزش خیاطی به طرز رسم الگوی پاچین کلوش را به شما آموزش میدهیم.

اندازه های مورد نیاز:
دور کمر: 66سانتیمتر
قد دامن: ۷2سانتیمتر

دامن تمام کلوش
در گوشه کاغذ دو خط عمود بر هم رسم کرده تقاطع آنها را «نقطۀ »١بنامید.
از «نقطۀ »١به اندازۀ یک ششم دور کمر منهای نیم سانتی متر  گونیا کرده، نقاط 2و 3 به دست می آید.

دامن کلوش

برای ترسیــم خط لبـــــۀ دامن از « نقطۀ »١به اندازۀ «فاصله »2 → 1به اضافۀ قد دامن علامت بگذارید، نقاط « 5و 4به دست می آید.

اندازه دامن کلوش

به وسیلۀ متر هلال لبۀ دامن را رسم کنید. (تصویر44-2)
در هنگام برش پارچه، از این الگو دوبار بریده شود

(تصویر45-2)

الگوی دامن گلوش

الگوی دامن گلوش

مانند ترسیم الگوی دامن تمام کلوش عمل کنید با این تفاوت که اندازه « »2 →1 ، 3→1فرق میکند

 

از «نقطۀ »1به اندازۀ یک سوم  دور کمر منهای 1سانتیمتر گونیا کرده، نقاط « ٢و »٣به دست می آید. (تصویر46-2)

اندازه

در هنگام برش پارچه از این الگو دوبار بریده شود.(تصویر 47-2)

الگو کلوش 1

الگوی دامن کلوش روش دوم
روش سوم

دامن یک کلوش به زودی در ادامه این مطلب  قرار میگره

منبع:اختصاصی سیماکده

درباره نویسنده