آموزش گام به گام خیاطی به روش مولر ۶

آموزش گام به گام خیاطی به روش مولر ۶

آموزش گام به گام خیاطی به روش مولر ۶

از انواع دامن فون رولت کنید و از لبه دامن وسط جلو ۲-۱ سانت خارج شوید
و به خط کمر نقطه Z وصل کنید از نقطه Z قد فاق که برابر با دور باسن بعلاوه ۲ سانت

دامن شلواری ساده

جلوی دامن شلواری:

از انواع دامن فون رولت کنید و از لبه دامن وسط جلو ۲-۱ سانت خارج شوید

و به خط کمر نقطه Z وصل کنید از نقطه Z قد فاق که برابر با  دور باسن بعلاوه

۲ سانت است را تا نقطه ۱ به پایین علامت بگذارید و از نقطه ۱ بوسیله گونیا

تا نقطه ۲ مساوی با  باسن منهای ۲ سانت را خارج شوید همین اندازه را از نقطه

۱ به بالا روی خط جدید تا نقطه ۳ مشخص کنید، سپس دو نقطه ۲و۳ را بهم وصل کنید

و از  این خط یعنی نقطه ۴ به نقطه ۱ وصل کنید، هلال فاق جلو را از نقطه ۳به ۲ طوری رسم کنید

که از نقطه ۵ که در  خط ۴به ۱ قرار دارد بگذرد در لبه دامن در وسط جلو شکل ۱

از نقطه Óمساوی با فاصله ۲ به ۱ بطور عمود بر خط وسط جلو خارج شوید

نقطه ۶ پدید می‌آید و از این نقطه به ۲ وصل کنید. ( شکل ۱)

پشت دامن شلواری:

بعد از فون شدن الگوی اولیه از لبه دامن وسط پشت از نقطه F مساوی با ۲-۱ سانت

خارج شوید تا نقطه  F´ به دست آید و از آن به خط باسن وسط پشت وصل کنید

سپس از نقطه Z وسط پشت روی خط کمر بلندی فاق تا نقطه ۱ را به پایین علامت بگذارید

و از نقطه ۱ تا ۲ عرض فاق پشت که برابر است با  باسن بعلاوه ۲ سانت را بوسیله گونیا خارج شوید.

برای برجستگی باسن عرض فاق پشت بیشتر از جلو می باشد. از نقطه ۱ تا نقطه

۳ مساوی است با ۲ به ۱ به بالا که باید روی خط وسط پشت مشخص کنید،

دو نقطه ۳و۲ را بهم وصل کنید. از نقطه ۴ که  خط ۲ به ۳ است به نقطه ۱ وصل کنید.

فاق پشت را از نقطه ۳ به ۲ طوری رسم کنید که از نقطه ۵ که  خط ۴ به ۱ است،

بگذرد از  F´ مساوی ۲به ۱ تا نقطه ۶ بوسیله گونیا خارج شوید سپس

از ۶ به ۲ وصل کنید تا الگوی پشت کامل شود. ( شکل ۲و ۳ )

     

تذکر: اگر از نقاط ۱ و  O´ و  ´F بوسیله گونیا خارج نشوید طول خط داخل پا ( ۶ به ۲ ) در جلو و پشت یکسان نمی شود.

دامن شلواری برش دار

بعد از رسم الگوی دامن شلواری از وسط جلو نقطه Z مساوی ۱۲-۱۴ سانت به پایین

تا نقطه A علامت بزنید و از خط کمر در قسمت پهلو نقطه B مساوی ۶-۸ سانت روی

خط پهلو به پایین تا نقطه  B´ مشخص کنید، دو نقطه A و  B´را بهم وصل کنید سپس

این خط را بچینید، الگوی جلو به دو قسمت می شود الگوی شماره ۱ خط A به Z روی

دولای بسته پارچه قرار می‌گیرد در قسمت شماره ۲ ( شکل ۶ ) خط وسط جلو را چیده

و مقدار چین یا پیلی را از خط وسط جلو خارج شوید بطوریکه از نقطه A تا R و  O´ تا  R´ به یک اندازه باشد

و قسمت چیده شده فاق را از A به  O´ روی خط  ´RR مماس کنید. اگر دامن شلواری چین دار باشد

دو نقطه  ´B و R را مستقیم بهم وصل کنید مقداری به طول الگو پیلی را رویهم قرار داده

و بعد خط AB چیده می شود ( شکل ۴و۵و۶ ) پشت دامن شلواری می تواند ساده باشد

و یا مانند جلو دارای برش باشد در پشت برش صاف یا هلال رسم می کنیم مانند

شکل ۷و۸ باید توجه داشته باشید  ´CC و  BB´ یک اندازه باشد. ( شکل ۹و۱۰ )

                        

دامن چهار ترک کلوش شانل

بعد از رسم الگوی دامن تنگ اولیه پنس جلو به  کمر منتقل می شود و طول پنس را

به تناسب مدل بلندتر رسم می کنیم از انتهای پنس خطی مستقیم به لبه دامن رسم می‌کنیم.

( شکل ۱۱ ) خط را چیده و پنس را بسته، در لبه دامن اوزمان ایجاد می شود هر چقدر طول

پنس بلندتر شود مقدار اوزمان ایجاد شده کمتر می شود.  مقدار اوزمان ایجاد شده را از

پهلو و وسط جلو خارج می شویم و به ۴-۵ سانت از انتهای پنس به پهلو و وسط جلو وصل می کنیم

در این مدل کمر و باسن اندازه بدن می باشد و از خط باسن تا حدود ۷-۱۰ سانت پایین تر

از باسن دامن تنگ و یا خمره ای می شود نقاط  FF´‌ و از این نقاط تا لبه دامن به گشادی

دامن اضافه می شود. اگر دامن با گشادی بیشتری بخواهیم مقداری به قطر پنس اضافه می کنیم

و به همین مقدار کمبود کمر را از پهلو خارج می شویم و با هلال به تنگی دامن وصل می کنیم. ( شکل ۱۱و۱۲و شکل ۱۳ )

   

توجه: مقدار اوزمان بستگی به قطر پنس و بلندی ساسون دارد. هر چقدر قطر پنس بیشتر باشد مقدار اوزمان ایجاد شده بیشتر می شود و هر چقدر طول پنس کوتاه باشد نیز مقدار اوزمان بیشتر می شود و این دامن روی اریب پارچه قرار می گیرد.

 

آموزش گام به گام خیاطی به روش مولر 6 - 12

آموزش گام به گام خیاطی به روش مولر ۶

منبع:کوک

دیدگاه خود را بنویسید