آموزش گام به گام خیاطی به روش مولر ۵

آموزش گام به گام خیاطی به روش مولر ۵

آموزش گام به گام خیاطی به روش مولر ۵

برای رسم دامن کلوش ۱ درز ابتدا طول و عرض پارچه را بر هم منطبق نموده و مطابق
شکل ۱ و از نقطه O تا A مساوی ۲× ( ۱- ) دور کمر را علامت زده و از A تا B قد

 انواع دامن کلوش

۳ نوع دامن کلوش داریم:

۱- دامن کلوش ۱ درز

۲- دامن کلوش ۲ درز

۳- دامن تمام کلوش

کلوش ۱ درز برای رسم دامن:

برای رسم دامن کلوش ۱ درز ابتدا طول و عرض پارچه را بر هم منطبق نموده

و مطابق شکل ۱ و از نقطه O تا A مساوی  ۲× ( ۱-  ) دور کمر را علامت زده و از

A تا B قد دامن را به پایین علامت می گذاریم یکبار به مرکز O و شعاع OA دایره می زنیم

و بار دیگر بمرکز O و شعاع OB دایره می زنیم خطوط کمر و لبه دامن بدست می آید.

از نقطه B روی هلال لبه دامن تا F مساوی ۵-۲ سانت داخل شده به A وصل می کنیم.

خط FA را چیده تا پهلوها نیز اریب شود و مانند وسط جلو و پشت دارای ریزش شود

و لبه دامن یکسان شود. این دامن یک بار برش می شود. مطابق شکل روبرو دامن نیم

کلوش با ۲ درز پارچه را مانند کلوش ۱ درز تا کنید و مطابق فرمول از O تا  A مساوی

( ۱- دور کمر ) را به پایین اندازه زده بعد از A تا B قد دامن را مشخص کنید یکبار بمرکز

O و شعاع OA و بار دیگر بمرکز O و شعاع OB دایره به سمت راست بزنید. این الگو دو بار برش می شود.

دامن تمام کلوش بدون درز:

ابتدا پارچه را چهارلا کنید از O مساوی  دور کمر منهای یک را تقسیم بر دو کنید

و تا A علامت بزنید و از A تا B قد دامن را مشخص کنید یکبار بمرکز O و شعاع

OA و بار دیگر بمرکز O و شعاع OB دایره بزنید. لبه دامن BB و AA هلال کمر بدست می آید

بعد از برش این دامن بدون درز می باشد و چون کمر دامن اندازه دور کمر پوشنده می باشد

از نقطه A مساوی ۲۰ سانت چیده می شود و بعد از دوخت سجاف زیپ دوخته می شود.

دامن تمام کلوش با درز:

در این مدل مطابق شکل از یک لای پارچه قسمت ترکی از A تا B قد دامن را علامت بزنید

و B تا O مساوی ۲÷ ( ۱- دور کمر ) را علامت زده پارچه را از نقطه O تا کنید

و بمرکز O و شعاع OB دایره خط کمر و بمرکز O و شعاع OA دایره دوم لبه دامن را رسم کنید

نیم دایره را برش کنید و الگو را بر عکس روی پارچه قرار داده و برش دهید بعد از دوختن درزها

( ترکیهای پارچه ) دامن تمام کلوش بصورت دایره می شود.

آموزش گام به گام خیاطی به روش مولر ۵

دامن کلوش چین دار:

فرمول انواع دامن کلوش مساوی با دور کمر بدست می آید برای کلوش چین دار بطریق زیر عمل کنید.

۱- فرمول + ۵ سانت حداقل چین در کمر

۲- فرمول + فرمول حداکثر چین در کمر

دامن تمام کلوش اگر کوتاه باشد بدون درز برش می شود و برای دامنهای بلند تمام کلوش حتماً ۲ درز می خورد. برای دوخت لبه دامن کلوش ابتدا با یک دور چرخ درشت لبه دامن را قدری جمع کنید و بعد بفاصله ۲ سانت لبه دامن را تا نموده و پس دوزی کنید.

برای پارچه های کرپ و ریون و تریکو قبل از برش کمر دامن کلوش، دامن را از قسمت O بمدت ۲۴-۱۲ ساعت آویزان کنید تا بقدر کافی در قسمت اریب پارچه بلندتر شود و دوباره لبه دامن را اندازه زده تا همیشه لبه دامن صاف بایستد.

چین دامن بستگی به مدل و دلخواه می باشد. اگر بخواهیم در کمر کش داشته باشد و دامن بدون زیپ باشد بجای دور کمر از دور باسن در فرمول استفاده می کنیم.

آموزش گام به گام خیاطی به روش مولر 5 - 4
منبع:کوک
آموزش گام به گام خیاطی به روش مولر ۵

دیدگاه خود را بنویسید