آموزش دوخت کت و دامن

آموزش دوخت کت و دامن

آموزش دوخت کت و دامن

دوخت کت و دامن

با بکب دبگه از یری آموزش خیاطی خیاطی به روش مولر درخدمت شما عزیزان هستیم.

پس با ما همراه باشید.

دوخت کت و دامن به روش مولر

ابتدا پنس سرشانه جلو را به پنس بزرگ کمر انتقال دهید. ( برای انتقال این پنس، خطوط AF و FS‌ را چیده و پنس سرشانه را ببندید. )

از روی الگوی کت پنس‌دار رولت کنید.

مدل سازی قسمت جلو(دوخت کت دامن)

۱-ابتدا پنس سرشانه جلو را به پنس بزرگ کمر انتقال دهید. ( برای انتقال این پنس، خطوط AF و FS‌ را چیده و پنس سرشانه را ببندید. ) « شکل مرحله ۱ »

۲- دور گردن را یک سانتیمتر گشاد کنید. ( فاصله نقطه B‌ تا P مساوی ۱ سانتیمتر است )

۳- به مقدار ۲ تا ۵/۲ سانتیمتر ( بستگی به قطر دکمه ) برای روی هم‌گرد به خط مرکزی جلو اضافه کنید.

۴- طرح هفت یقه را رسم نموده، پنس ۶/۰ سانتیمتری را روی هفت یقه رسم نموده و آن را ببندید. سپس طرح هفت یقه را ترمیم نمایید.

۵- برای رسم برش بالا فاصله نقطه P تا K برابر ۶ سانتیمتر است. فاصله نقطه C‌ تا D برابر ۹ سانتیمتر است.

برش KD‌ را رسم نموده، بر روی برش نقاط موازنه گذاشته، برش را قیچی کنید.

۶- برای رسم برش منحنی پایین از Ae‌ ( نقطه موازنه حلقه آستین ) به اندازه ۳ سانتیمتر به سمت بالا علامت بزنید ( نقطه O ) نقطه O را با خط منحنی به نقطه S ( سرپنس ) متصل کنید. نقطه S‌ را به نقطه F متصل کنید. فاصله بین N‌ تا M برابر ۸ سانتیمتر تا ۱۰ سانتیمتر است. نقطه F‌ را به نقطه M‌ و سپس به E‌ متصل نمایید.

۷- فاصله M´ تا E´‌ برابر ۵/۲ سانتیمتر است. از نقطه E‌ تا E´ متصل نمایید.

۸- در پهلوی جلو از نقطه R‌ به اندازه ۵/۲ سانتیمتر به سمت بالا اندازه بزنید تا نقطه R´ مشخص شود. نقطه R´ را به نقطه E´ متصل نمایید.

۹- برش O-S-F-E‌ را قیچی کنید. « شکل مرحله ۲ »

۱۰- خط FG‌ را کنار خط FH بچسبانید.

۱۱- جادکمه‌ها را روی خط مرکزی مشخص کنید.

۱۲- موازی با خط مرکزی جلو برای تمامی قطعات الگو خط راه پارچه را مشخص کنید.

         

مدل سازی قسمت پشت الگو(دوخت کت و دامن)

۱-برای گشاد کردن یقه پشت فاصله B´ تا P´ را ۱ سانتیمتر و فاصله B˝ تا P˝ را ۵/۰ سانتیمتر اندازه بزنید. هلال یقه پشت را طراحی کنید.

۲- پنس بزرگ سرشانه را ۱ سانتیمتر به سمت پهلو جابه‌جا کنید.

۳- قد الگوی پشت کت را ۵/۲ سانتیمتر کوتاه کنید. ( فاصله نقطه W تا Y برابر ۵/۲ سانتیمتر است. )

۴- نقطه V را با خطی منحنی به نقطه I متصل نمایید.

تصویر مرحله ۱ پشت


۵- پنس کوچک کمر را حذف کنید. مقدار آن را که معمولاً ۲ سانتیمتر است را به پنس بزرگ کمر و پهلوی پشت اضافه کنید. ( مقدار پنس پهلو و پنس بزرگ بیشتر می‌شود. )

تصویر مرحله ۲ پشت


۶- نقطه X را به نقطه I متصل کنید. XI و VI را اندازه بگیرید و مقداری را که خط VI کمتر است را از نقطه V‌ به سمت بیرون اندازه بزنید تا نقطه Z‌ مشخص شود. ( هلال XI‌ به اندازه هلال ZI است. )

۷- پنس بزرگ پشت را خالی کنید. ( برای قطعات الگو خط راه پارچه را موازی با خط مرکزی پشت مشخص کنید. )

رسم الگوی یقه(دوخت کت و دامن)

از گوشه سمت راست کاغذ دو خط عمود بر هم رسم کنید. از نقطه P˝ تا نقطه G برابر P˝P´ در هلال یقه پشت در بالاتنه و PK در هلال یقه جلو در بالاتنه است. نقطه P´‌ محل علامت سرشانه است.

فاصله G‌ تا K برابر ۱ سانتیمتر است.

فاصله K تا C‌ برابر ۳ سانتیمتر است.

فاصله P˝ تا A‌ برابر ۳ سانتیمتر است.

فاصله C‌ تا D‌ برابر ۵/۰ سانتیمتر است. نقطه K‌ را با کمی انحنا به نقطه P´ وصل کنید.

نقاط K  A  P˝ را گونیایی کنید. خط A P˝ روی دولای بسته پارچه قرار می‌گیرد.

           

سجاف یقه جلو

برای رسم سجاف یقه، برش‌های جلو بالاتنه را کنار هم بچسبانید. از سرشانه ۵ سانتیمتر از خط مرکزی جلو به سمت داخل الگو به اندازه دو برابر دکمه‌خور ( روی هم‌گرد ) به اضافه ۱ سانتیمتر علامت می‌زنیم ( مقدار دکمه‌خور در اینجا ۲ سانتیمتر است. بنابراین از خط مرکزی به سمت داخل الگو ۵ سانت علامت می‌زنیم که در مجموع پهنای سجاف در جلو ۷ سانتیمتر است. )

سانتیمتر ۵= ۱+۴ = ۲×۲

پهنای سجاف در پهلو نیز برابر ۵ سانتیمتر است.

سجاف یقه پشت نیز ۵ سانتیمتر است.

               

دوخت کت و دامن

دوخت کت و دامن

لطفا نظرات و پیشنهادات خود را در رابطه با آموزش دوخت کت دامن به روش مولر را برای ما ارسال نمایید.متشکریم

دیدگاه خود را بنویسید