آموزش دوخت شلوار مردانه با الگو

آموزش دوخت شلوار مردانه

آموزش دوخت شلوار مردانه با الگو

آموزش دوخت شلوار مردانه با الگو

آموزش دوخت شلوار مردانه با الگو

امروز بایکی دیگه از سری های آموزش خیاطی در خدمت شما عزیزان هستیم امیدواریک مورد پسند شما قرار بگیره پس با ما همراه باشید.

آموزش دوخت شلوار مردانه با الگو
آموزش دوخت شلوار مردانه با الگو

اندازه های لازم برای شلوار

دور کمر
دور باسن
دور ران
قد شلوار (از کمر)
قد زانو (از کمر)

آموزش دوخت شلوار مردانه 

شلوار: (الگوی جلو)

۴/۱دو باسن منهای ۱ برای پهنای کادر (A-B) ß خط کمراز این نقاط قد شلواررا تا پایین رسم کرده و کادر را کامل کنید. سپس قد باسن رارسم کنید.(C-D)

4/1 دور باسن منهای ۲ یا ۳ برای قد فاق (برای افراد چاق نیازی به کم کردن نیست) (E-F)نقاط (A-B) قد زانو را مشخص (G-H)20/1دور باسن برای پنهای فاق که ازخط فاق به بیرون رسم می‌شود و به خط باسن هلال کنید وقتی الگو را رسم کردیم خط فاق همراه با

پهنای فاق را اندازه بگیرید و وسط آن را مشخص و خط عمودی رسم کنید که این خط اتو می‌باشد.

همانطورکه در شکل ملاحظه می‌کنید الگو رسم شد از نقطه B 2 سانت به سمت چپ و بعد ۱سانت بالا و به خط کمر وصل شود. سپس

از نقطه B 15 سانت به طرف پایین و مانند شکل به ۱ سانتی که بالا رفتید وصل کنید.

کنترل کمر جلو:

اموزش دوخت شلوار مردانه + الگوی شلوار

خط کمرالگو را اندازه می‌زنیم.

۴/۱دور کمر منهای ۱ را بدست آورید ß چنانچه این مقدار کمتر از خط کمر الگو بود اختلاف آنها را از خط اتو پنس می‌گیریم.بطورمثال: اگر خط کمر

الگو ۳ سانت بیشتر از ۴/۱ دور کمر منهای ۱ بود از خط اتو ۵/۱ سانت به سمت راست و چپ رفته به اندازه ۱۰ تا ۱۲ سانت از خط اتو پایین

رفته و پنس را رسم کنید.

الگوی پشت شلوار:

الگوی پشت شلوار را از روی الگوی جلو بدست آورید.

به این صورت که درهر طرف خط زانو و دمپای شلوار ۲ سانت بیرون آمد از سمت چپ خط فاق هم ۲ سانت و از سمت راست خط فاق و باسن ۳ سانت بیرون آمده و خطوط رارسم

کنید.

آموزش خیاطی مانندشکل ۲ سانت از سمت چپ خط باسن داخل باسن داخل شده و به ۲/۱ خط باسن و فاق رسم کنید سپس مانند شکل گونیا را قرار داده

و به بالا رسم کنید که ۳ سانت از خط کمر بالا رود

اموزش دوخت شلوار مردانه + الگوی شلوار

کنترل کمر پشت:

۴/۱دور کمر به اضافه ۱ سپس + ۳ کنید. ۳+ ۱+ (۴÷۷۲) دور کمر = مثالچنانچه خط کمر الگو کمتر از این مقدار بود (۳+) را حذف کنید.

درمرحله آخر دور ران را به اضافه ۴ کنید و قد فاق پشت و جلو را با هم جمع کنید چنانچه حاصل بیشتر از دوران +۴ بود اختلاف آن را از پهنای

فاق کم کنیدو تا پایان شلوار ادامه دهید و اگر حاصل کمتر بود بر عکس انحام دهید

آموزش دوخت شلوار مردانه با الگو

درباره نویسنده