آموزش خیاطی (کت و دامن)

آموزش خیاطی (کت و دامن)

آموزش خیاطی (کت و دامن)

اموزش کت و دامن نقطه‌ای در سمت راست کاغذ درنظر بگیرید و آن را بنامید. این نقطه از بالا و از سمت راست کاغذ الگو ۸-۶ سانتیمتر فاصله داشته باشد.

اموزش کت و دامن با الگو به روش مولر

نقطه‌ای در سمت راست کاغذ درنظر بگیرید و آن را بنامید. این نقطه از بالا و از سمت راست کاغذ الگو ۸-۶ سانتیمتر فاصله داشته باشد.

رسم بالاتنه

فاصله ۲ تا ۱ مساوی بلندی کف حلقه آستین

فاصله ۳ تا ۱ مساوی بلندی بالاتنه پشت

فاصله ۴ تا ۱ مساوی قد بالاتنه پشت تا خط باسن

نقاط ۱ و ۲ و ۳ و ۴ را گونیا کنید.

فاصله ۶ تا ۳ برابر با ۲ سانتیمتر باشد.

فاصله ۷ تا ۴ برابر با ۲ سانتیمتر باشد.

نقطه ۶ را به نقطه ۷ وصل کنید.

نقطه ۱ را به ۶ وصل کنید. نقطه ۹ در محل تقاطع این خط با خط کف حلقه علامت بزنید. فاصله ۱۰ تا ۹ مساوی با کارور پشت می‌باشد.

فاصله ۱۱ تا ۱۰ مساوی ⅔ گشادی کف حلقه می‌باشد.

فاصله a11 تا ۱۱ برابر با ۱۰ تا ۶ سانتیمتر خلاء می‌باشد.

فاصله ۱۵ تا ۱ برابر با اندازه پشت یقه می‌باشد.

فاصله ۱۶ تا ۱۵ برابر با ۲ سانتیمتر می‌باشد.

فاصله ۱۸ تا ۱۷ برابر با ۵/۱ تا ۱ سانتیمتر می‌باشد.

فاصله ۱۹ تا ۱۶ برابر با اندازه سرشانه می‌باشد.

در ادامه آموزش

فاصله ۱۸ تا ۱۰ را نصف کرده و از این نقطه ۵/۱ سانتیمتر خارج می‌شویم و یک پنس ۱ سانتیمتری روی این خط مشخص می‌کنیم.

از سرشانه ۵ تا ۳ سانتیمتر علامت زده و گونیا را روی خط کارور به طریقی

قرار می‌دهیم که یک ضلع گونیا زاویه ۹۰ درجه روی کار و ضلع دیگر نقطه

۵ تا ۳ سانتیمتر در سرشانه را قطع کند خطی رسم می‌کنیم. پنس حلقه بسته می‌شود و به سرشانه منتقل می‌شود.

فاصله ۲۰ تا ۱۰ به اندازه ¼ نقطه ۶۸ تا ۱۰ می‌باشد.

فاصله ۲۱ تا ۲۰ برابر با ۵/۱ سانتیمتر می‌باشد.

نقطه ۱۰ و ۱۱ را تا پایین کت عمود می‌کنیم.

فاصله ۱۲ تا a11 برابر با ⅓ گشادی کف حلقه

فاصله ۱۳ تا ۱۲ برابر اندازه کارور جلو می‌باشد

فاصله ۱۴ تا ۱۳ برابر با فاصله سینه می‌باشد که فرمول فاصله سینه برابر ۵/۰+     دور سینه می‌باشد. نقطه ۱۴ به بالا و پایین کت گونیا می‌شود.

نقاط ۱۳ و a11 و ۱۲ را به پایین کت عمود می‌کنیم.

فاصله ۲۵ تا ۲۴ برابر قد بالاتنه جلو می‌باشد ( نقطه ۲۵ را به سمت چپ و راست گونیا می‌کنیم )

اموزش کت و دامن با الگو

محل برخورد خط ۲۵ و ۱۳ نقطه ۲۹ می‌شود.

فاصله ۳۰ تا ۲۹ برابر با پشت یقه می‌باشد.

فاصله ۳۱ تا ۲۹ برابر با پشت یقه + ۵/۱ سانتیمتر می‌باشد.

فاصله ۲۳ تا ۱۲ مساوی با فاصله ۱۸ تا ۱۰ منهای ۲ سانتیمتر می‌باشد.

فاصله ۲۲ تا ۱۲ برابر با فاصله ۲۰ تا ۱۰

از دو نقطه ۲۵ و ۲۳ کمانی به سمت راست زده می‌شود.

نوک سوزنی پرگار روی نقطه ۲۶ و نوک مدادی روی نقطه ۲۵ قرار می‌گیرد

و یک کمان به سمت راست می‌زنیم. برای بار دوم باز هم نوک سوزنی پرگار

روی نقطه ۱۲ و مدادی روی نقطه ۲۳ قرار گرفته و کمانی دیگر به سمت راست می‌زنیم.

فاصله ۲۷-۲۳ برابر با نصف دور سینه می‌باشد.

فاصله ۲۶-۲۵ برابر بلندی مرکز سینه می‌باشد.

کمان زده می‌شود. ( ۲۶-۲۵ و ۲۳-۲۲ )

روی کمان ۲۳ ← ۱۰⅟ نصف سینه = ۲۷-۲۳

اندازه سرشانه را از نقطه ۲۷ روی کمان ۲۵ علامت بزنید سپس به اندازه ۲۵-۳۰ از مقدار خطی که برای سرشانه رسم نموده‌اید کم کنید ( ۳۲-۲۸ )

رسم پنس کمر

در قسمت جلو ¼ دور کمر= ۳۵-۳۴

مقدار پنس جلو= ۳۷-۳۵

این مقدار را از دو طرف نقطه ۲۴ علامت بزنید.

روی خط کمر ½ دور کمر را به اضافه ۵-۴ سانت نمایید.

مقدار پنس جلو و پهلوها را کسر نموده مقدار باقیمانده را در الگوی پشت پنس بدهید.

برای محاسبه پنس‌های کمر مقدار بیشتر را به پنس پشت که در ½ تیره پشت قرار گرفته می‌دهیم.

مابقی را می‌توانیم پنس کوچکتری در امتداد موازنه پشت بدهید. روی خط باسن جلو سانت ۲+ ( ۳۴-۳۵ ) = ۳۹-۳۸

مقدار ( ۴۰-۳۹ )

به اندازه ( ½ دور باسن + ۴-۳ سانت ) از نقطه ۳۹ تا نقطه ۱۷ ( به جز مقدار خلأ )

اندازه گرفته به هر اندازه‌ای که از نقطه ۷ بیشتر شد ( ۴۰-۷ )، مقدار را نصف کرده

از ۴۴ و a44 گرفته به سمت بیرون الگو علامت بزنید.

از سرشانه جلو ۱ سانتیمتر کسر نموده و به سرشانه پشت اضافه می‌شود.

نکته

اندازه پشت یقه در پشت ( ۱۵-۱ ) باید ۵/۰ سانت از جلو ۳۰-۲۹ کمتر باشد.

اموزش کت و دامن با الگو

اموزش کت و دامن با الگو

طول سرشانه پشت ۱ سانت از طول سرشانه جلو بیشتر است.

اموزش کت و دامن

دیدگاه خود را بنویسید