آموزش خیاطی به متد مولر8

آموزش خیاطی به متد مولر

آموزش خیاطی به متد مولر8

آموزش گام به گام خیاطی به روش مولر 8

آموزش خیاطی به متد مولر الگوی اولیه بر اساس سایزبندی و اندام نرمال رسم می‌شود و همیشه اندازه‌ها در جدول سایزبندی با اندازه‌های روی بدن مطابقت نمی‌کند.

ایرادات اندامی

الگوی اولیه بر اساس سایزبندی و اندام نرمال رسم می‌شود و همیشه اندازه‌ها در جدول سایزبندی
با اندازه‌های روی بدن مطابقت نمی‌کند که با کنترل خطوط الگو با اندازه‌های شخص موردنظر و رفع ایراد الگو اندازه بدن فرد می‌شود.

کنترل خطوط عمودی عبارتند از قد بالاتنه جلو و پشت و قد سینه و کنترل خطوط افقی شامل سرشانه و سینه و کارور و کمر و باسن می‌باشد.

آموزش خیاطی به متد مولر

1-     قد بالاتنه پشت بلندتر از حد نرمال

این افراد دارای پشتی خمیده و رو به جلو هستند و برای جبران کمبود قد بالاتنه پشت

از سرشانه نقطه K را تا خط ½ حلقه همچنین خط ½ حلقه را از وسط پشت چیده می‌شود

پنس حلقه آستین را بسته و به وسط پشت 2-5/1 سانت اوزمان داده با توجه به اینکه وسط

پشت الگو در یک راستا قرار گیرد در نتیجه پنس سرشانه ایجاد می‌شود برای این افراد بهتر است

پنس سرشانه دوخته شود با توجه به اینکه طول پنس بین 9-7 سانت شود شکل 1 صفحه 47 کتاب.

آموزش خیاطی به متد مولر
آموزش خیاطی به متد مولر

اگر اختلاف قد بالاتنه پشت الگو و بدن بیش از 2 سانت باشد علاوه بر خط ½ حلقه از نقطه 21 خطی به موازات خط سینه رسم می‌شود و این خط هم چیده می‌شود و به میزان 2-5/1 سانت اوزمان می‌دهیم تا قد بالاتنه پشت الگو قد بالاتنه پشت الگو به اندازه قد بالاتنه پشت روی بدن شود بهتر است لباس این افراد همراه با درز و مطابق شکل 2 فرم بدن را داشته باشد.

2-     قد بالاتنه جلو کمر کوتاهتار از حد نرمال

معمولاً افرادیکه قوز دارند و روبه جلو هستند و یا اشخاصی که سینه‌های خیلی کوچک هستند

قد بالاتنه جلوی آنها کوتاهتر از حد نرمال می‌باشد که بعد از رسم الگوی اولیه از برجستگی سینه

خطی به موازات سینه رسم می‌کنیم و این خط را از وسط جلو تا پهلو چیده می‌شود که در خط

پهلو از هم جدا نشود و مقدار اختلاف را طوری روی هم قرار داده که خط وسط جلوی الگو در

یک راستا قرار گیرد در نتیجه قطر پنس سرشانه کمتر می‌شود.

3-     کنترل قد سینه

در افراد نرمال با سینه متناسب برجستگی سینه 2-5/1 سانت پایین‌تر از خط سینه قرار می‌گیرد

اگر سینه افتاده باشد این اندازه روی بدن بیشتر می‌شود و اگر سینه روبه بالا باشد این مقدار کمتر از حد نرمال می‌شود.

4-     سرشانه افتاده

شیب سرشانه این افراد بیشتر از حد نرمال می‌باشد و در نتیجه در قسمت کارور در روی لباس

اضافات به صورت چین دیده می شود. برای رفع این ایراد از انتهای سرشانه در جلو و پشت مقداری

پایین آمده و از این نقاط به ابتدای سرشانه رسم می‌شود در نتیجه حلقه آستین تنگ می‌شود برای

جبران همان مقدار را از زیر حلقه‌ها پایین رفته و از این نقاط حلقه‌ آستین جدید را تا کارور رسم می‌شود.

5-     سرشانه ایستاده- چهار شانه

لباس این افراد در قسمت کارور حالت کشیدگی دارد برای رفع این اشکال از انتهای

سرشانه‌ها مقداری بالا رفته به ابتدای سرشانه رسم می‌کنیم و چون حلقه‌ها گشاد می‌شود

همان مقدار از زیر حلقه‌ها بالا رفته و به خط کارور هلال جدید حلقه آستین را رسم می‌کنیم

6-     کنترل کمر

بعد از رسم الگو فاصله بین پنسها را با ½ کمر مقایسه می‌کنیم اگر اختلاف کمر و سینه کم باشد

از نقطه 21 خطی به کمر عمود می‌کنیم و این خط چیده می شود و به اندازه لزوم اوزمان داده می‌شود

تا کمر الگو اندازه کمر شخص پوشیده شود اگر کمر الگو بیشتراز دور بدن باشد در جلو و پشت الگو

در قسمت پهلوها مقداری داخل شده همچنین مقداری به قطر پنسها اضافه می‌شود و دوباره پنسها و خط کمر را رسم می‌کنیم.

 

7-     کنترل باسن بزرگ

اگر باسن بزرگ الگو کوچکتر از دور باسن شخص باشد قد ساسونها مقداری بالاتر از خط باسن

رسم کرده و با هلال مختصر به داخل و از پهلوی جلو و پشت الگو به طور یکسان خارج می‌شویم

و هلال پهلو را دوباره رسم می‌کنیم و اگر دور باسن الگو بیشتر از روی بدن باشد قد ساسونها را

تا روی خط باسن به طور هلال به طرف خارج رسم نموده و ½ اختلاف باسن و الگو و بدن را از

پهلوها داخل می‌شویم و به کمر به طور هلال وصل می‌کنیم.

 

 آموزش خیاطی به متد مولر

درباره نویسنده